slider_1.jpegslider_2.jpegslider_3.jpegslider_4.jpegslider_5.jpegslider_6.jpeg
Oferta O Firmie Promocje Sklepy Internetowe Prefabrykacja Kontakt

Ogólne Warunki Sprzedaży dla Konsumentów

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

DLA KLIENTÓW – KONSUMENTÓW

 

Preambuła

 1. Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest określenie zasad, w oparciu o które będzie realizowana na rzecz zamawiających, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, sprzedaż i/lub dostawa, oferowanych do sprzedaży przez PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,00 PLN; adres strony internetowej: www.projekt.com.pl, numer telefonu: +48 77 451 54 50.
 2. O ile nie postanowiono inaczej w treści OWS, postanowienia OWS mają bezpośrednie zastosowanie do Ofert oraz Umów Sprzedaży i wiążą Strony w całości w poniższym zakresie.
 3. Żadne ogólne warunki Klienta/Usługobiorcy lub inne warunki handlowe nie mogą być zastosowane dla relacji opartych na Ofercie i Umowie Sprzedaży, chyba że – w ramach uzgodnień pomiędzy Stronami – Sprzedawca/Usługodawca wyrazi odrębną pisemną zgodę.
 4. OWS stanowią integralną część Oferty i Umowy Sprzedaży. Jeżeli OWS nie zostały dołączone do Oferty, to Klient/Usługobiorca jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej na stronie internetowej:  http://projekt.com.pl/konsument-ogolne-warunki-sprzedazy// w dniu złożenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę Oferty. W przypadku złożenia przez Klienta Zapytania ofertowego w Punkcie Sprzedaży, treść OWS znajduje się dodatkowo na jego terenie w widocznym miejscu.
 5. Przy złożeniu Zamówienia przez Klienta/Usługobiorcę, Klient/Usługobiorca wyraźnie potwierdza, że:
 1. zapoznał się i zaakceptował treść OWS;
 2. to Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 1. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią Oferty, wówczas obowiązuje treść Oferty.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. OWS skierowane są wyłącznie do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Definicje:
   1. Fax – telefaks Sprzedawcy pod numerem 77 451 54 51, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożenia Zapytania ofertowego;
   2. Kanały Sprzedażowe – dostępne – w ramach OWS – kanały sprzedażowe, tj. Fax, Mail oraz zawarcie Umowy Sprzedaży osobiście w Punkcie Sprzedaży;
   3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Maila, Faxu lub osobiście w Punkcie Sprzedaży;
   4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
   5. Mail – adres poczty elektronicznej: adres elektroniczny o domenie: @projekt.com.pl, lub @el-city.com.pl lub sklep@230volt.pl za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożenia Zapytania ofertowego;
   6. Oferta – oferta Sprzedawcy, wedle postanowień Kodeksu cywilnego, złożona Klientowi przez Sprzedawcę, na warunkach opisanych w OWS;
   7. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży;
   8. Produkt – dostępna u Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub/i w opisie Produktu może on stanowić Produkt poserwisowy lub używany, każdy taki Produkt znajduje się w stanie nadającym się do dalszego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem;
   9. Punkt Sprzedaży – lokal, położony w Opolu, przy ul. Józefa Cygana 1c, w którym Klient ma możliwość osobistego złożenia Zapytania ofertowego, otrzymania Oferty, zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji;
   10. Sprzedawca, Usługodawca – PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby oraz do doręczeń: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852;
   11. Strony – Sprzedawca i Klient zwani łącznie;
   12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w oparciu o OWS;
   13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pomocą Maila lub Faxu, w oparciu o które składane jest Zapytanie ofertowe i/lub Oferta i/lub Zamówienie i/lub realizowana Umowa Sprzedaży;
   14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
   15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
   16. Zamówienie – potwierdzenie przyjęcia (akceptacji) Oferty (bez zmian) przez Klienta;
   17. Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe złożone przez Klienta na Produkty.
 2. REALIZACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej rozpoczyna się z chwilą przesłania przez Klienta Sprzedawcy na Fax lub Mail Zapytania ofertowego.
  2. Złożenie Zapytania ofertowego następuje po przesłaniu na Fax lub Mail Zapytania ofertowego.
  3. Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zapytania ofertowego i/lub Oferty i/lub Zamówienia i/lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600]; (5) komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do wykorzystywania Faxu i Maila w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wpisywania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę (z uwzględnieniem pkt 6 OWS) Usługobiorca może składać w szczególności:
    1. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@projekt.com.pl.
   2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim, mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
   3. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Usługobiorca w tym celu podał adres e-mail.
 3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zapytania ofertowego za pomocą Faxu, Maila lub osobiście w Punkcie Sprzedaży. W treści Zapytania ofertowego składanego za pomocą Faxu lub Maila niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych, dotyczących Klienta: (i) imię i nazwisko; (ii) adres e-mailowy; (iii) numer telefonu kontaktowego; (iv) rodzaj Produktu/ów oraz (v) ilość Produktów.
  2. Po złożeniu Zapytania ofertowego, Klient jest informowany – za pośrednictwem tego Kanału Sprzedażowego, w ramach którego złożył Zapytanie ofertowe (chyba że Strony postanowią inaczej) – o cenie poszczególnych Produktów, podanej w złotych polskich lub Euro. Cena ta zawiera podatki. Klient wówczas informowany jest także o łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zapytania ofertowego, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia (dalej: Oferta).
  3. Sprzedawca w Ofercie każdorazowo wskazuje jej okres obowiązywania.
  4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę – w terminie obowiązywania Oferty, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej – Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku Zapytania ofertowego złożonego za pomocą Faxu lub Maila, składając Zamówienie Klient obowiązany jest do wskazania danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), niezbędnych do dokonania dostawy Produktu.
  5. Po złożeniu Zamówienia, Klient jest informowany – za pośrednictwem tego Kanału Sprzedażowego, w ramach którego złożył Zamówienie (chyba że Strony postanowią inaczej) – o zawartej Umowie Sprzedaży.
  6. Klient jest uprawniony do zmiany treści Umowy Sprzedaży, w tym do korekty rodzaju i ilości Produktów określonych w Zapytaniu ofertowym, wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
   1. Dokonanie zmiany treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, następuje po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Stronami w drodze e-mailowej lub osobiście (co zostanie pisemnie potwierdzone).
   2. Zmiana treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, nie jest możliwa po wystawieniu faktury VAT lub przekazaniu Produktu/-ów do wysyłki.
  7. Klient jest uprawniony do zawierania Umów Sprzedaży wyłącznie jako konsument.
  8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (i) udostępnienie OWS na stronie internetowej: [●], (ii) informację, o której mowa w pkt 3.5. powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Płatność w ramach Umowy Sprzedaży odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Ofercie lub gotówką do rąk przewoźnika przed wydaniem Produktu Klientowi (płatność „za pobraniem”). W przypadku realizacji Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, płatność następuje w Punkcie Sprzedaży gotówką lub kartą płatniczą (chyba że Strony postanowią inaczej).
  2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, a w szczególności wielkogabarytowych, o dużym ciężarze, wykonywanych na indywidualne zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności „za pobraniem”. O powyższym zostanie poinformowany Klient w Ofercie.
  3. Umowy Sprzedaży o wartości powyżej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) netto oraz Umowy Sprzedaży z miejscem dostawy poza obszarem Polski będą realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w całości. O powyższym zostanie poinformowany Klient w Ofercie.
  4. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. W przypadku płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  6. W sytuacji, gdy Produkt wysyłany jest z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych, Klient może zostać poproszony – po zawarciu Umowy Sprzedaży – o dokonanie przedpłaty.
 5. DOSTAWA
  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Ofercie.
  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) przesyłka kurierska, (2) przesyłka kurierska pobraniowa.
   1. Klient ma prawo także odebrać Produkt osobiście w Punkcie Sprzedaży, w każdy dzień roboczy, w godzinach od 7.30 do 15.30.
   2. Produkt może zostać wydany również Klientowi, po uzgodnieniach pomiędzy Stronami, w miejscu wskazanym przez Klienta przez przedstawiciela handlowego (lub innego pracownika lub współpracownika) Sprzedawcy.
  3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z szacunkowym terminem podanym w Ofercie. Jest to orientacyjny czas dostawy, na który składają się w szczególności: transport Produktu od producenta (jeśli Produkt nie jest aktualnie magazynowany u Sprzedawcy), kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży. Na czas dostawy mają również wpływ, w szczególności: miejsce dostawy oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy, a także gabaryty i waga przesyłki.
  4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta, na przykład:
   1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;
   2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@230volt.pl.
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej od Klienta reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Klient w tym celu podał adres e-mail. Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. GWARANCJA
  1. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, chyba że przy opisie danego Produktu w Ofercie wskazano inaczej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w dokumencie gwarancji, wystawionej przez gwaranta.
  2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
  3. Jeżeli wraz z Produktem i/lub fakturą VAT nie została dostarczona (wydana) karta gwarancyjna producenta uważa się, że producent nie wystawił na ten produkt karty gwarancyjnej.
 8. POLUBOWNE (POZASĄDOWE) SPOSOBY ROZPOZNANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCHŻE POSTĘPOWAŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy _indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   4. Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).
 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Niniejszy punkt OWS oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Umów Sprzedaży, zawartych przez Klienta za pośrednictwem Maila lub Faxu.
  2. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Maila lub Faxu (dalej także: Umowa zawarta na odległość), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.9. OWS. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
   1. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@projekt.com.pl
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest pod adresem: "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy DOCXOświadczenie o odstąpieniu od umowy_wzór.docx (15,22KB) ". Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
   1. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
   2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  10. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
   1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   9. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest Sprzedawca/Usługodawca.
  2. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy są lub mogą być przetwarzane:
   • w celu wykonania Umowy Sprzedaży, w tym umożliwienia świadczenia Usług Elektronicznych, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
   • w celu obsługi reklamacji, jeżeli Klient/Usługobiorca złoży reklamację w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży [art. 6 ust. 1 lit. b), c) i d) RODO],
   • w celu kontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w związku z ww. celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Klientem/Usługobiorcą [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO],
   • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Sprzedawcy/Usługodawcy, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
   • w celu przesyłania poprzez e-mail informacji o promocjach i nowościach pojawiających się u Sprzedawcy/Usługodawcy, jeżeli Klient/Usługobiorca wyraził na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
  3. Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Sprzedawcy/Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.
  4. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Podanie następujących danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest umownym wymogiem skutecznego złożenia Zapytania ofertowego poprzez Fax lub Mail: imię, nazwisko, adres e-mailowy; numer telefonu kontaktowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi złożenie Zapytania ofertowego i otrzymanie przez Klienta/Usługobiorcę Oferty. W celu realizacji Umowy Sprzedaży z dostawą Produktu do Klienta/Usługobiorcy niezbędne jest ponadto podanie danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). Niepodanie tych danych uniemożliwi wysłanie Produktu do Klienta/Usługobiorcy.
  6. W celu wystawienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę faktury niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta/Usługobiorcy wskazanych w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, takich jak: imiona i nazwiska podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Niepodanie tych danych uniemożliwia wystawienie prawidłowej faktury.
  7. Sprzedawca/Usługodawca powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (dalej: Odbiorcom Danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie Odbiorcom Danych danych osobowych Klienta/Usługobiorcy w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy/Usługodawcy usługi kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne lub księgowe. Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym bankowe).
  8. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.
  9. Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych (w tym dla spełnienia obowiązku rozliczalności), nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Sprzedawcę/Usługodawcę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.
  10. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu - do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  11. Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  12. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  13. Ponadto Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
  14. Klient/Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  15. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy lub poprzez e-mail na adres: rodo@projekt.com.pl.
  16. Sprzedawca/Usługodawca ponadto informuje, że Klientowi/Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone Oferty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
  4. W przypadku sporów, Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.
  5. OWS obowiązuje dla Ofert złożonych od dnia 1 lipca 2018 r.
Liczba wizyt: 1308766, w tym miesiącu: 1679, wizyt dzisiaj: 69
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms