slider_1.jpegslider_2.jpegslider_3.jpegslider_4.jpegslider_5.jpegslider_6.jpeg
Oferta O Firmie Promocje Sklepy Internetowe Prefabrykacja Kontakt

Ogólne Warunki Sprzedaży B2B

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Preambuła

 1. Celem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest określenie zasad, w oparciu o które będzie realizowana na rzecz zamawiających, prowadzących działalność gospodarczą, sprzedaż i/lub dostawa, oferowanych do sprzedaży przez PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; o kapitale zakładowym w wysokości 220.000,00 PLN; adres poczty elektronicznej: sales@projekt.com.pl; numer telefonu: +48 (0)77 451 54 50, Dział Handlowy tel: +48 (0)77 401 67 80…85.
 2. O ile nie postanowiono inaczej w treści OWS, postanowienia OWS mają bezpośrednie zastosowanie do Ofert oraz Umów Sprzedaży i wiążą Strony w całości w poniższym zakresie.
 3. Żadne ogólne warunki Klienta/Usługobiorcy lub inne warunki handlowe nie mogą być zastosowane dla relacji opartych na Ofercie i Umowie Sprzedaży, chyba że Sprzedawca/Usługodawca wyrazi odrębną pisemną zgodę. Celem uniknięcia wątpliwości, taka zgoda nie będzie wynikać z okoliczności, że Sprzedawca/Usługodawca nie ustosunkował się do otrzymanych od Klienta/Usługobiorcy takich dokumentów.
 4. OWS stanowią integralną część Oferty i Umowy Sprzedaży. Jeżeli OWS nie zostały dołączone do Oferty, to Klient/Usługobiorca jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej na stronie internetowej: www.projekt.com.pl/OWS/  w dniu złożenia przez Sprzedawcę/Usługodawcę Oferty.
 5. Potwierdzenie przyjęcia przez Klienta/Usługobiorcę Oferty oznacza, że Klient/Usługobiorca zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią Oferty, wówczas obowiązuje treść Oferty.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. OWS skierowane są wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
  2. Definicje:
   1. Fax – telefaks Sprzedawcy pod numerem +48 (0)77 451 54 50, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożenia Zapytania ofertowego;
   2. Kanały Sprzedażowe – dostępne – w ramach OWS – kanały sprzedażowe, tj. Fax, Mail oraz zawarcie Umowy Sprzedaży osobiście w Punkcie Sprzedaży;
   3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Maila, Faxu lub osobiście w Punkcie Sprzedaży;
   4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
   5. Mail – adres poczty elektronicznej: sales@projekt.com.pl lub inny adres elektroniczny o domenie: @projekt.com.pl lub @24volt.pl, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożenia Zapytania ofertowego;
   6. Oferta – oferta Sprzedawcy, wedle postanowień Kodeksu cywilnego, złożona Klientowi przez Sprzedawcę, na warunkach opisanych w OWS;
   7. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży;
   8. Produkt – dostępna u Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub/i w opisie Produktu może on stanowić Produkt poserwisowy lub używany, każdy taki Produkt znajduje się w stanie nadającym się do dalszego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem;
   9. Punkt Sprzedaży – lokal, położony w Opolu, przy ul. Józefa Cygana 1c, w którym Klient ma możliwość osobistego złożenia Zapytania ofertowego, otrzymania Oferty, zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji;
   10. Sprzedawca, Usługodawca – PROJEKT – AUTOMATYKA I ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu (adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Wspólna 3B, 45-837 Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000044843, REGON: 531596266, NIP: 7542625852; adres poczty elektronicznej: sales@projekt.com.pl; numer telefonu: +48 (0)77 451 54 50, Dział Handlowy tel: +48 (0)77 401 67 80…85;
   11. Strony – Sprzedawca i Klient zwani łącznie;
   12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w oparciu o OWS;
   13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pomocą Maila lub Faxu, w oparciu o które składane jest Zapytanie ofertowe i/lub Oferta i/lub realizowana Umowa Sprzedaży;
   14. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
   15. Zapytanie ofertowe – zapytanie ofertowe złożone przez Klienta na Produkty.
 2. REALIZACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej rozpoczyna się z chwilą przesłania przez Klienta Sprzedawcy na Fax lub Mail Zapytania ofertowego.
  2. Złożenie Zapytania ofertowego następuje po przesłaniu na Fax lub Mail Zapytania ofertowego.
  3. Usługa Elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zapytania ofertowego i/lub Oferty i/lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome; (4) rozdzielczość ekranu minimum [800 x 600]; (5) komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.
  5. Usługobiorca obowiązany jest do wykorzystywania Faxu i Maila w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wpisywania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę (z uwzględnieniem pkt 6 OWS) Usługobiorca może składać:
    1. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@projekt.com.pl.
   2. Opis reklamacji winien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację.
   3. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej od Usługobiorcy reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

 1. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zapytania ofertowego za pomocą Faxu, Maila lub osobiście w Punkcie Sprzedaży. W treści Zapytania ofertowego niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: firmy (nazwy) Klienta; NIP Klienta; adresu e-mailowego; numeru telefonu kontaktowego; rodzaj Produktu/ów; ilość Produktu/ów.
  2. Po złożeniu Zapytania ofertowego, Klient jest informowany – za pośrednictwem tego Kanału Sprzedażowego, w ramach którego złożył Zapytanie ofertowe (chyba że Strony postanowią inaczej) – o cenie poszczególnych Produktów, podanej w złotych polskich lub Euro. Cena ta zawiera podatki. Klient wówczas informowany jest także o łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zapytania ofertowego, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia (dalej: Oferta).
  3. Sprzedawca w Ofercie każdorazowo wskazuje jej okres obowiązywania.
  4. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę – w terminie obowiązywania Oferty, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej – potwierdzenia przyjęcia przez Klienta Oferty (bez zmian), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  5. Klient jest uprawniony do zmiany treści Umowy Sprzedaży, w tym do korekty rodzaju i ilości Produktów określonych w Zapytaniu ofertowym, wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
   1. Dokonanie zmiany treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, następuje po uzgodnieniach dokonanych pomiędzy Stronami w drodze e-mailowej lub osobiście (co zostanie pisemnie potwierdzone).
   2. Zmiana treści Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej, nie jest możliwa po wystawieniu faktury VAT lub przekazaniu Produktu/-ów do wysyłki.
  6. Klient jest uprawniony do zawierania Umów Sprzedaży wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
  7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia (w całości lub w części) od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w sytuacji, gdy producent danego Produktu odmówi realizacji Umowy Sprzedaży (w całości lub w części). Wówczas Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od producenta. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku także nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  8. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do:

   a) zawieszenia: (i) sporządzania Ofert, (ii) zawierania Umów Sprzedaży lub (iii) realizacji Umów Sprzedaży do czasu zapłaty przez Klienta tych należności w pełnej wysokości wraz z odsetkam lub

   b) odstąpienia od jakiejkolwiek Umowy Sprzedaży (w całości lub w części) w terminie do 60 dni od dnia wymagalności należności.
    
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, wskazanej w Umowie Sprzedaży, w sytuacji, gdy producent danego Produktu zmieni – w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży – cenę katalogową tego Produktu, o czym Sprzedawca zawiadomi Klienta za pośrednictwem tego Kanału Sprzedażowego, w oparciu o który została zawarta Umowa Sprzedaży lub za pośrednictwem e-maila, wskazanego przez Klienta w Zapytaniu ofertowym. Z chwilą poinformowania o powyższym Klienta, Klienta wiąże nowa cena za zamówiony Produkt.

 

 1. PŁATNOŚCI
  1. Płatność w ramach Umowy Sprzedaży odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Ofercie lub gotówką do rąk przewoźnika przed wydaniem Produktu Klientowi (płatność „za pobraniem”). W przypadku realizacji Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, płatność następuje w Punkcie Sprzedaży gotówką lub kartą płatniczą (chyba że Sprzedawca postanowi inaczej).
  2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, a w szczególności wielkogabarytowych, o dużym ciężarze, wykonywanych na indywidualne zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności „za pobraniem”.
  3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Umowy Sprzedaży o wartości powyżej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) netto oraz Umowy Sprzedaży z miejscem dostawy poza obszarem Polski będą realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w całości.
  5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. W przypadku płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  7. Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia zapłaconych przez Klienta należności na poczet długu najdawniej wymagalnego (niezależnie od podstawy prawnej tego długu) z uwzględnieniem należności ubocznych, wynikających z tego długu.
 2. DOSTAWA
  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Ofercie.
  2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: (1) przesyłka kurierska, (2) przesyłka kurierska pobraniowa.
   1. Klient ma prawo także odebrać Produkt osobiście w Punkcie Sprzedaży, w godzinach od 7.30 do 15.30.
   2. Produkt może zostać wydany również Klientowi, za zgodą Sprzedawcy, w miejscu wskazanym przez Klienta przez przedstawiciela handlowego (lub innego pracownika lub współpracownika) Sprzedawcy.
  3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w Ofercie. Jest to orientacyjny czas dostawy, na który składają się w szczególności: kompletowanie Produktu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży. Na czas dostawy mają również wpływ, w szczególności: miejsce dostawy oraz wybrany przez Klienta sposób dostawy.
  4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Z chwilą osobistego wydania przez Sprzedawcę Klientowi Produktu w Punkcie Sprzedaży (lub przez osoby, o których mowa w pkt. 5.2.2. powyżej), przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, z uwzględnieniem pkt 6.2. i pkt 6.3. poniżej.
  2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona, z uwzględnieniem pkt 6.5. poniżej.
  5. Klient zobowiązany jest w terminie do 5 dni od dnia dostawy / wydania Produktów, zawiadomić Sprzedawcę o ewentualnej niezgodności w zakresie ilości dostarczonych / wydanych Produktów na następujący adres mailowy: reklamacje@projekt.com.pl. Po upływie tego terminu, Strony uznają, że Klient otrzymał Produkty w uzgodnionych ilościach. Po uzyskaniu przez Sprzedawcę zawiadomienia, o którym mowa w zd. pierwszym, Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia tego zgłoszenia.
  6. Ewentualne różnice w wyglądzie (wizualizacji) Produktów na fotografiach (obrazkach, grafikach, itp.) umieszczonych na stronach internetowych, prospektach informacyjnych itp., a ich rzeczywistym wyglądem, nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
 4. GWARANCJA
  1. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta, chyba że przy opisie danego Produktu w Ofercie wskazano inaczej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w dokumencie gwarancji, wystawionej przez gwaranta.
  2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
  3. Jeżeli wraz z Produktem i/lub fakturą VAT nie została dostarczona (wydana) karta gwarancyjna producenta uważa się, że producent nie wystawił na ten produkt karty gwarancyjnej.
  4. W przypadku, gdy Oferta obejmuje – obok Produktu – inne elementy, niewchodzące w zakres definicji Produktu w rozumieniu pkt 1.2.8. OWS (np. świadczenie usług, wykonanie aplikacji, itp.), wówczas w Ofercie Sprzedawca może udzielić gwarancji na ww. pozostałe elementy na zasadach opisanych w Ofercie.
 5. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Klienta/Usługobiorcy lub osoby działającej na rzecz Klienta/Usługobiorcy jest Sprzedawca/Usługodawca.
  2. Dane osobowe Klienta/Usługobiorcy lub osoby działającej na rzecz Klienta/Usługobiorcy są lub mogą być przetwarzane:
   • w celu wykonania Umowy Sprzedaży, w tym umożliwienia świadczenia Usług Elektronicznych, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], a jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie jest Klientem/Usługobiorcą, lecz działa w imieniu Klienta/Usługobiorcy – dane osobowe takiej osoby są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, tj. wykonania Umowy Sprzedaży z Klientem/Usługobiorcą, w imieniu którego działa osoba, której dane dotyczą, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
   • w celu obsługi reklamacji, jeżeli Klient/Usługobiorca złoży reklamację w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży [art. 6 ust. 1 lit. b), c) i d) RODO],
   • w celu kontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą lub osobą działającą w imieniu Klienta/Usługobiorcy w związku z ww. celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy/Usługodawcy, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Klientem/Usługobiorcą lub osobą działającą w imieniu Klienta/Usługobiorcy [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO],
   • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Sprzedawcy/Usługodawcy, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
   • w celu przesyłania poprzez e-mail informacji o promocjach i nowościach pojawiających się u Sprzedawcy/Usługodawcy, jeżeli Klient/Usługobiorca lub osoba działająca w imieniu Klienta/Usługobiorcy wyrazili na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
  3. Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Sprzedawcy/Usługodawcy przetwarzania danych osobowych Klienta/Usługobiorcy, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.
  4. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Podanie następujących danych osobowych Klienta/Usługobiorcy jest umownym wymogiem skutecznego złożenia Zapytania ofertowego: firma (nazwa); NIP; adres e-mailowy; numer telefonu kontaktowego. Niepodanie tych danych uniemożliwi złożenie Zapytania ofertowego i otrzymanie przez Klienta/Usługobiorcę Oferty.
  6. W celu wystawienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę faktury niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta/Usługobiorcy wskazanych w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, takich jak: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Niepodanie tych danych uniemożliwia wystawienie prawidłowej faktury.
  7. Sprzedawca/Usługodawca powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (dalej: Odbiorcom Danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie Odbiorcom Danych danych osobowych Klienta/Usługobiorcy lub osoby działającej w imieniu Klienta/Usługobiorcy w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Sprzedawcy/Usługodawcy usługi kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne lub księgowe. Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym bankowe).
  8. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.
  9. Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych (w tym dla spełnienia obowiązku rozliczalności), nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Sprzedawcę/Usługodawcę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.
  10. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu - do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  11. Klientowi/Usługobiorcy lub osobie działającej w imieniu Klienta/Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  12. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  13. Ponadto Klientowi/Usługobiorcy lub osobie działającej w imieniu Klienta/Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę.
  14. Klient/Usługobiorca lub osoba działająca w imieniu Klienta/Usługobiorcy mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  15. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy lub poprzez e-mail na adres: rodo@projekt.com.pl.
  16. Sprzedawca/Usługodawca ponadto informuje, że Klientowi/Usługobiorcy lub osobie działającej w imieniu Klienta/Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub nieważne zapisy OWS postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom OWS.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone Oferty oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  5. Do Umów Sprzedaży nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, w braku ich polubownego rozwiązania, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
  7. OWS obowiązuje dla Ofert złożonych od dnia 01.06.2018 r.
Liczba wizyt: 1324040, w tym miesiącu: 2796, wizyt dzisiaj: 59
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms